“INTERESI ILI” ŠTO HVIDR-a PULA IMA SA IZBOROM PREDSJEDNIKA HDZ-a PULA ?

Postoje Zapisnici sa sjednica Grada Pule iz kojih je vidljivo da HVIDR-a dobiva dotacije iz proračuna Grada Pule, a i iz kvote koju može dati Gradonačelnik. Zaključak je da je time pulski Gradonačelnik osigurao sebi i IDS-u sigurnu glasačku bazu. Zbog čega HVIDR-u kao braniteljsku udrugu uopće zanima izbor predsjednika HDZ-a Pula? . Tko im je dao u najam tako veliki kompleks i jeli uopće imaju valjani ugovor o najmu ili koncesiji?..

Foto -Facebook
Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  

ŠTO HVIDR-a PULA IMA SA IZBOROM PREDSJEDNIKA HDZ-a PULA ?

IMA LI HVIDR-a UOPĆE PRAVO KAO UDRUGA MJEŠATI SE UNUTARSTRANAČKI
IZBORNI PROCES?

NAJPRIJE DA VIDIMO ŠTO JE HVIDR-a?

Udruga HRVI iz Domovinskog rata je HVIDR-a (Hrvatski vojni invalidi Domovinskog rata) koja broji negdje oko 33 000 članova.

Po statutu Udruge članom može postati sa mo osoba koja ima status invalida priznat drugostupanjskim rješenjem o invalidnosti MORH-a. Upravo zbog toga to je i najbrojnija Udruga po broju HRVI.

POSLOVNIK O RADU HVIDR-E
Članak 7.
1) Član Udruge HVIDR-a ima pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i
oblikovanju udruge, osobito raspravama, prijedlozima i zahtjevima.
2) Član Udruge HVIDR-a ima pravo od strane članova tijela udruge biti
obaviješten o radu udruge, donesenim odlukama i zauzetim stajalištima.
3) Član Udruge HVIDR-a ima pravo birati članove tijela udruge.
4) Član Udruge HVIDR-a ima pravo biti biran u tijela udruge.
5) Član Udruge HVIDR-a ima obveze:
• ostvarivati ciljeve udruge
• pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata u sustavu HVIDR-a RH
• provoditi odluke tijela udruge
• čuvati interese i ugled udruge
• izvijestiti udrugu o promjeni statusnih ili drugih podataka evidentiranih u
pristupnom listu u roku od 15 dana od dana nastanka promjene
• poštivati moralni kodeks ponašanja u udruzi
• redovito plaćati članarinu.
Članak 2.
1. Cilj HVIDR-a RH je socijalna i pravna zaštita hrvatskih ratnih vojnih invalida
Domovinskog rata.
2. Cilj HVIDR-a RH ostvaruje se na način opisan u čl. 9. st. 1. Statuta HVIDR-a
RH.
POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HVIDR-E
III. Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora
Članak 10.
1) Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora HVIDR-a RH propisane su odredbama
Statuta HVIDR-a RH, kako slijedi:
• Nadzorni odbor HVIDR-a RH nadzire rad svih tijela HVIDR-a RH najmanje
jadnom tromjesečno
• Nadzorni odbor HVIDR-a RH nadzire rad svih županijskih zajednica udruga
HVIDR-a RH i ZU grada Zagreba, članica HVIDR-a RH, najmanje jedanput u
dvije godine i prema potrebi;
• Nadzorni odbor HVIDR-a RH nadzire korištenje imovine i materijalnofinancijsko
poslovanje HVIDR-a RH najmanje jednom tromjesečno, te pazi da
isto bude u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta i drugih općih
akata;
Nadzorni odbor HVIDR-a RH o svom radu redovito izvješćuje Nadzorne
odbore županijskih zajednica udruga HVIDR-a i ZU Grada Zagreba;
Nadzorni odbor HVIDR-a RH može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj
prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela HVIDR-a RGH ili nadzor rada
bilo koje članice HVIDR-a RH;
• Nadzorni odbor HVIDR-a RH može pokrenuti stegovni postupak pred Sudom
časti HVIDR-a RH.
2) Osim navedenih zadaća i ovlasti Nadzorni odbor RH može dobiti i drugu zadaću, odnosno ovlast, odlukom Sabora HVIDR-a RH.
STATUT HVIDR-e
Članak 10.
1) Cilj HVIDR-a RH ostvaruje se:
2) • promicanjem hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih
i drugih vrednota, te promicanjem i oplemenjivanjem moralnih i etičkih
vrednota hrvatskog naroda;
3) • promicanjem istine o Domovinskom ratu;
4) • sudjelovanjem i potporom u radu državnih institucija RH na dosljednom
provođenju odredbi svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se
reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata;
5) • brigom o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog
zapošljavanja hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata;
6) • brigom o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje hrvatskih ratnih
vojnih invalida Domovinskog rata u svim oblicima društvenog i političkog
života;
7) • brigom o promicanju u činove časnika i dočasnika, te brigom o dodjeli
odličja i priznanja hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata
koji su to zaslužili;
8) • promicanjem tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće
sposobnosti hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata;
9) • sudjelovanjem i potporom u radu državnih institucija u svezi otkrivanja
zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera;
• koordinacijom svojih članica (županijskih zajednica udruga HVIDR-a i
Zajednice udruga HVIDR-a grada Zagreba) u “strukturi HVIDR-a” po vertikali;
Iz naprijed navedenih dokumenata vidljivo je da je HVIDR-a izvanstranačka
udruga ,koja se brine za prava i obveze ratnih vojnih invalida Domovinskog
rata. Stranačka opredjeljenost je osobna stvar svakog člana HVIDR-e.
UHVIDR-a Pula
predsjednik Ivica Lerotić
• 52000 Pula, Valsaline 31
• tel: 052/391-034
HVIDR-a PULA ima sjedište na navedenoj adresi ,a na toj adresi je kompleks
zgrada bivšeg vojnog kupališta MORNAR , koji je preuzet od bivše JNA. Nisam
mogla doći do informacije tko je HVIDR-i dao na korištenje i upravljanje
taj objekat koji je bio u vlasništvu JNA. Pronašla sam Zapisnik o primopredaji
vojnih objekata prigodom odlaska JNA iz Pule
.
Bivši vojni objekti u PULA

Naime, prije dislokacije JNA iz Istre, 15. prosinca.1991. godine, komisije Vojnopomorskog
sektora i Kriznog stožera Pule izvršili su primopredaju više od 30 kasarni, vojnih objekata, brodskih luka, skladišta…
Popis objekata predan Kriznom stožeru je impozantan: Kasarna Umag, radarska stanica Savudrija, kasarna u Pazinu, kasarna Duga uvala, kasarna Katarina,skladište Zonka, skladište Štinjan, signalna stanica Krišto, kasarna Mlin, vojno odmaralište Fažana, kasarne na Brijunima, kasarna Vladimir Gortan, kasarna Karlo Rojc, garnizona ambulanta i ljekarna, kasarna i zgrada VP, zgrada intendantskog skladišta, vojna trgovina odjeće, objekt vojno-građevinske sekcije, zgrada Komande mornaričke baze, vojna bolnica, kasarna Veruda,zgrade i luke Vergalora i Fižela, kasarna Muzil, kompleks zgrade kupališta
Mornar, aerodrom Pula, komanda VPS, centar veze, kasarna Barbariga,
kompleks zgrada vojne ekonomije, zgrada Doma JNA i još desetak objekata u kasarni Lošinj.
Svi predani objekti precizno su upisani u knjige. Članovi komisija i predstavnici Europske Zajednice u više su navrata zajedno kontrolirali predane objekte o kojima su brigu preuzeli pripadnici MUP-a.
http://www.istarski.hr/node/46563-jos-uvijek-se-neki-bivsi-vojni-objekti-vodekao-vlasnistvo-jna
Grad Pula sa sebe skida odgovornost, jer kažu da je objekat u vlasništvu MORHa.
Građani Pule postavili su isto pitanje ,ali nema konkretnog odgovora. Evo jednog komentara koji ukazuje na malverzacije sa korištenjem navedenog kompleksa.
http://www.smartpula.com/prijava/bivsi-vojni-objekt-1170/

I još jedan podatak; U članku Glasa Istre ,koji je usput rečeno pod nadzorom IDS-a ,nema fotografija ostalih kandidata ,već je samo fotografija g.Marije
Slišković!

Indikativno !

NAKON SVEGA NAVEDENOG POSTAVLJA SE PITANJE

Kakva je povezanost HVIDR-e Pula sa izborima za predsjednika HDZ Pula, i zbog  čega je njen predsjednik zainteresiran za izbor predsjednika HDZ-a Pula
,a nije član HDZ-a, niti su kandidati članovi HVIDR-e?

HVIDR-a Pula odlično surađuje sa pulskim gradonačelnikom Borisom Miletićem,pa mu je kao zahvala od strane HVIDR-e uručena i zahvalnica!!

http://www.pula.hr/en/news/detail/16784/boris-miletic-suradnjom-izajednistvom-mozemo-prevladati-i-najvece-izazove/

„Zahvalivši na priznanju i dugogodišnjoj potpori Grada Pule i Istarske županije ,predsjednik pulske HVIDR-e Ivica Lerotić istaknuo je kako je za vrijeme i nakon
Domovinskog rata Istra bila sigurno utočište u kojem su mnogi pronašli svojnovi dom i u kojem se osjećaju kao kod kuće. Lerotić je, pohvalivši suradnju s Gradom Pulom, podsjetio i na Mimohod branitelja kojim se u Puli tradicionalno obilježava Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti, a koji okuplja više od tisuću sudionika“

Foto -Facebook

Povezanost HDZ-a Pula sa HVIDR-om pronašla sam u članovima Nadzornog odbora HVIDR-e ,što se vidi iz priložene fotografije.

Naime g.. Janko žužić ,kao član HDZ-a Pula , je poveznica između HVIDR-e i HDZ-a Pula.
I dalje nije jasno zbog čega je predsjednik HVIDR-e zainteresiran za mjesto predsjednika HDZ-a Pula?
Jasno je kada se analiziraju aktivnosti predsjednika HVIDR-e Pula, Ivice Lerotića koji je na dan izbora 18.ožujka, tražio od ljudi ispred mjesta glasovanja da glasuju za g. Mariju Slišković, a na listi su bila četiri kandidata.

I ne samo to ; Mariji Slišković organizirano je predstavljanje i domjenak u Domu Hrvatskih Branitelja u Puli ,i reklamni spot na lokalnoj TV Nova u Puli.
Veoma čudno ,jer to isto nije napravljeno za ostala 3 kandidata Ivonu Gudelj, Mirka Jurkića i mr.sc.Tatjane Tomaić, a HDZ Istarske županije ,ni HDZ Pula nisu platili troškove kampanje za niti jednog kandidata, pa ni za Mariju Slišković.

Zbog čega je IDS zainteresiran za to ,tko je predsjednik pulskog HDZa?

Od sva četiri kandidata najbolje reference ima mr.sc. Tatjana Tomaić, koja je rođena u Puli i živi u Puli ,dobro poznaje društveno-političku situaciju u Puli i Istri, pa tako i IDS, koji je tema njenih brojnih znanstvenih radova i doktorske dizertacije, koju priprema ,član je HDZ-a četiri godine, pa IDS-u nikako ne odgovara na mjestu predsjednice HDZ-a Pula.
Dok je  Marija Slišković doselila u Pulu iz Širokog Brijega prije desetak godina
,a član je HDZ-a Pula dvije godine, pa je puno slabije upoznata sa stanjem u Puli i Istri .

IDS preko svojih ljudi u HVIDR-i i članova HDZ-a naklonjenih IDS-u ,misli da će lakše vladati Pulom i Istrom, ako na mjestu predsjednika HDZ-a Pula bude osoba koja slabije poznaje stanje u Puli, načine i metode vladanja kojima se IDS koristi!

Sasvim opravdana sumnja da je to upravo tako ,je to što ostali kandidati nisu bili uključeni u reklami na pulskoj TV Novoj ,nisu bili ni na domjenku organiziranom u Domu Hrvatskih Branitelja ,a sve to nije plaćeno iz sredstava HDZ-a! Postavlja se opravdano pitanje tko je to platio, sa kojom namjerom i zbog čega je u cijeli taj proces uključena HVIDR-a Pula? Zašto je u Domu hrvatskih branitelja u Puli bio izborni stožer Marije Slišković?
Tko god da je platio ,ima interesa da bude izabrana upravo Marija Slišković!
Sama vjerojatno nije bila u mogućnosti ,jer živi kao podstanar, a donacije za kampanju treba dokumentirano dokazati!
http://www.glasistre.hr/9237f88a-f5ed-47f8-8b1a-637a736683d7

Za neupućene u način i metode vladanja IDS-a ,kratko obrazloženje:

Poznata je antihrvatska ,iredentistička i autonomaška politika IDS-a ,koja se manifestirala u bezbroj primjera; od neviđenog ponižavanja i žviždanja Predsjednici i Katoličkoj crkvi, 25.rujna 2017.godine, na proslavi Dana Županije Istarske ,prigodom obilježavanja priključenja Istre Hrvatskoj, do neprestanog podrivanja integriteta i suvereniteta Republike Hrvatske sa Republikom Istrom(putovnica koju je Boris Miletić postavio na svoj FB profil ) I stalnim pritiscima za raspisivanja referenduma o samostalnosti Istre. Nedavni je primjer dao Ivan Jakovčić kada zatražio javno referendum o samostalnosti Republike Istre https://kamenjar.com/ivan-jakovcic-ids-trazi-referendum-o-autonomiji-istre/

Začuđuje stoga ta izrazito dobra suradnja HVIDR-e i pulskog Gradonačelnika,kada se sagledaju sve činjenice. Hrvatski branitelji zasigurno nisu ginuli i borili se da u Hrvatskoj i Istri vlada stranka koja 24.travnja 1990 godine nije uopće htjela sudjelovati na 1. višestranačkim izborima u Republici Hrvatskoj iako je osnovana 14.veljače 1990.godine. Bili su protiv samostalnosti RH i preporučili svojem članstvu da glasuju za Pokret za Jugoslaviju ili SDP.

Početkom ratnih zbivanja izričito su bili protiv smještaja izbjeglica i prognanika
sa ratom pogođenih krajeva u Istri ,sa obrazloženjem da će se time promjeniti
nacionalni sastav stanovništva???

Postoje Zapisnici sa sjednica Grada Pule iz kojih je vidljivo da HVIDR-a dobiva dotacije iz proračuna Grada Pule, a i iz kvote koju može dati Gradonačelnik.
Zaključak je da je time pulski Gradonačelnik osigurao sebi i IDS-u sigurnu glasačku bazu.
Zbog čega HVIDR-u kao braniteljsku udrugu uopće zanima izbor predsjednika HDZ-a Pula? . Tko im je dao u najam tako veliki kompleks i jeli uopće imaju valjani ugovor o najmu ili koncesiji?

Molim vas ukoliko je u vašoj moći, kao Braniteljskom portalu, da postavite upit MORH-u na koji je način cijeli Kompleks zgrada kupališta Mornar, i pod kojim uvjetima dan na korištenje HVIDR-i. Tko kontrolira priliv i trošenje novca od najamnina poslovnog prostora i restorana preko ljeta, a radi se navodno o prilično velikoj sumi novca kojoj se ne zna tijek!
Poznati najmoprimci su;
http://www.regionalexpress.hr/site/more/mirela-martinovi-pulska-aerobicinstruktorica-i-body-bilderica
najpoznatija teretana u Puli
http://www.cpa-pula.hr/ ronilački klub
http://web.vega.hr/ jedriličarski klub
http://www.poslovna.hr/lite/plivacki-klub-mornar/320912/subjekti.aspx
http://www.rekreacija.hr/centri/vaterpolo-klub-pula-2
To su oni klubovi za koje znam da imaju sjedište na Mornaru ( Ul.Valsaline .)

Koji to interesi povezuju predsjednika HVIDR-e Pula, dijela članstva HDZ-a Pula, zbog kojih je raspušten gradski odbor HDZ-a Pula, i Borisa Miletića,donedavno predsjednika IDS-a i pulskog gradonačelnika, nije teško zaključiti,jer su i do sada, iako glasno politički protivnici, potiho ,van očiju javnosti dijelili visoke funkcije u javnim poduzećima. Ali da će se baš tako otvoreno manifestirati, samo je dokaz da se osjećaju zaštićeni i sigurni od svake odgovornosti, moralne, političke i kaznene!

Piše/Istrijanka/Ime poznato redakciji


Slične teme;

SPOSOBNI ILI PODOBNI?…HOĆE LI ČLANOVI HDZ-a PULA IMATI HRABROSTI IZABRATI DOSTOJNOG KANDIDATA ZA ČELNIKA GRADSKOG HDZ-a ILI ĆE PREVAGNUTI INTERESI SKUPINA BLISKIH IDS-u?

 


Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  

14 KOMENTARI

 1. Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So nice to search out someone with some authentic thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is something that is wanted on the internet, somebody with a little originality. useful job for bringing something new to the web!

 2. I zato je potrebna – Lustracija provjera i uklanjanje iz javnog političkog života onih osoba koje su bile aktivne u službi totalitarnih režima (članovi nacionalsocijalisticke i komunističkih partija te službenici i doušnici njihovih tajnih službi).

 3. Zanimljiva “dojava” za napisati clanak. Nazalost, vec videno u ova 3 tjedna kampanje. No sto ocekivati kad text salju ex. Milicajci i zene upitnog morala. Cudno za jedan braniteljski portal kako nitko nije kontaktirao obe strane. O Udbo nasa sudbo ?

 4. Ima …raspitati se treba tko je u hvidri-pula dobio zemlju,nekretnine,radna mjesta za rodbinu od travaša Miletića i IDS….a tko je pokupio c.c.a 1 milijun kuna prije destak godina ni na sudu nije bilo…

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 5 =